Skip to main content

You are here

Program Committee

2017 IAA Humans in Space Symposium Program Committee


Conference Chairs :
Kourtidou-Papadeli Chrysoula
Petra Rettberg
Yulong Tian
Shangguang Chen
Zhanglu Zhao
 
Program Committee Chairs:
Gerzer Rupert
Oleg Orlov
Yidong Gu
Yinghui Li
Yufeng Zhao
 

International Academy of Astronautics